Information

Award for the paper of excellence by the Phytopathological Society of Japan

Updated:May 23, 2022 (Monday)

Awardees

Hajime Akamatsu, Naoya Fujii, Takaaki Saito, Akira Sayama, Hideki Matsuda, Masaya Kato, Rui Kowada, Yukiko Yasuta, Yuji Igarashi, Hideo Komori, Katsuo Tanji, Tomohisa Kuroda, Yoichi Fujita, Makoto Hattori, Osamu Kawakami, Takeshi Hori, Genki Mimuro, Toshiyuki Morikawa, Nobuaki Murasaki, Yumi Aoki, Junko Sekihara, Yukihide Iyama, Hitoshi Nakada, Tadayasu Iwata, Toshinori Kichishima, Tomoka Ebitani, Fumiko Numada, Hitoshi Manta, Hirokazu Nakajima, Toru Yamashita, Kaoru Miyahara, Goro Toyoshima, Kazuyoshi Yamada, Ryo Yamamoto, Sunao Ochi


Achievement

The award was given for their paper "Factors affecting red crown rot caused by Calonectria ilicicola in soybean cultivation" published in Journal of General Plant Pathology 86(5): 363-375 (2020)


Award details

The Phytopathological Society of Japan (PSJ) selects paper of excellence every year. For the year 2022, the paper published by Hajime Akamatsu, et al. has been selected for the paper of excellence award. The awarding ceremony was held on March 27th, 2022.


Reference Link:

Phytopathological Society of Japan :: Awards (ppsj.org)


Centers・Institutes