Western Region Agricultural Research Center, NARO

Contact

WARC Main Campus

6-12-1 Nishifukatsu-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 721-8514 Japan

Phone: +81-84-923-4100 (Main line)

WARC Shikoku Research Station

1-3-1 Senyu-cho, Zentsuji-shi, Kagawa 765-8508, Japan

Phone: +81-877-62-0800 (Main line)

WARC Oda Research Station

60 Yoshinaga, Oda-shi, Shimane 694-0013, Japan

Phone: +81-854-82-0144 (Main line)

Mail form

Centers・Institutes